UBND Thành Phố Đông Hà Ban Quản Lý Thoát Nước, Thu Gom Và Xữ Lý Nước Thải

Local Business in Quảng Trị - Vietnam

  • Cơ Quan Nhà Nước
  • Xử Lý Chất Thải & Rác Thải Công Nghiệp
  • Tel & Fax (84-53) 352 1123
  • Tel & Fax (84-53) 352 1123
#